SHARE

India by Rail

Royal Journey in Indian Trains

Palace on Wheel

  • Duration of Tour – 7 Nights / 8 Days
  • Destinations Covered : Delhi – Jaipur – Jaisalmer – Jodhpur – Ranthambore – Udaipur – Bharatpur – Agra

The Royal Orient

  • Duration of Tour – 7 Nights / 8 Days
  • Destinations Covered : Delhi – Chittaurgarh – Udaipur – Junagadh – Ahemedabad – Veraval – Sasargir- Palitana – Ranakpur – Jaipur – Delhi.

The Fairy Queen

  • Duration of Tour – 1 Night / 2 Days
  • Destinations Covered : Delhi – Alwar – Delhi